Roma La Sapienza Üniversitesi

Dünyanın en önemli tarihi, antik, turistik şehirlerinden biri olan Roma’da, köklü bir eğitim merkezi Roma La Sapienza..

• 700 yılı aşan tarihçe
• 111 binden fazla ögrenci sayısı
• 29 ülkede 500 partner üniversite
• 1242 uluslararası anlaşma
• 18 müze, 2 üniversite hastanesi, 55 kütüphane
• Dünya sıralamasında 223. ve İtalya’da 3. sırada
• Nobel odüllü 6 profesör ve 1 mezun
• Klasik çağ bilimlerinde dünyanın birincisi

Roma La Sapienza Üniversitesi Üniversite Bölümleri (3 Yıllık)

• Performing Arts and the Science of Performance - Performans Sanatları ve Performans Bilimi

• Health Assistance - Sağlık Yardımları

• Bioinformatics - Biyoenformatik

• Biotechnologies - Biyoteknolojiler

• Agro-Industrial Biotechnology - Agro-Endüstriyel Biyoteknoloji

• Chemistry - Kimya

• Industrial Chemistry - Endüstriyel kimya

• Communication Science for business and public administration - Ticari ve kamu yönetimi için İletişim Bilimi

• İletişim, teknolojiler ve dijital kültür

• International cooperation and development - Uluslararası işbirliği ve gelişme

• Dietistic - Diyetisyen

• Law and public administration - Hukuk ve kamu yönetimi

• Design - Tasarım

• Philosophy - Felsefe

• Physics - Fizik

• Physiotherapy - Fizyoterapi (Diş Hekimliği-tıp)

• Physiotherapy - Fizyoterapi  (Eczacılık - tıp)

• Physiotherapy - Fizyoterapi (Psikoloji - tıp)

• Project Management in Building Construction - Bina İnşaasında Proje Yönetimi

• Dental Hygiene - Diş hijyeni

• Nursing - Hemşirelik

• Pediatric nursing - Çocuk Hemşireliği

• Informatics - Bilişim

• Aerospace engineering - Uzay Mühendisliği

• Chemical Engineering - Kimya Mühendisliği

• Civil Engineering - İnşaat mühendisliği

• Civil and industrial Engineering - İnşaat ve Endüstri Mühendisliği

• Clinical Engineering - Klinik Mühendisliği

• Information Technology Engineering - Bilgi Teknolojisi Mühendisliği

• Safety Engineering - Güvenlik Mühendisliği

• Communication Engineering - İletişim mühendisliği

• Electronics Engineering - Elektronik Mühendisliği

• Electrical Engineering - Elektrik Mühendisliği

• Energetics Engineering - Enerjik Mühendisliği

• Engineering Management - Mühendislik Yönetimi

• Computer and System Engineering - Bilgisayar ve Sistem Mühendisliği

• Mechanical Engineering - Makine Mühendisliği

• Sustainable Building Engineering - Sürdürülebilir İnşaat Mühendisliği

• Environmental Engineering - Çevre Mühendisliği

• Literature Music Performing Arts - Edebiyat Müzik Performans Sanatları

• Classics - Klasikler

• Modern humanities - Modern beşeri bilimler

• Oriental languages and civilizations - Doğu dilleri ve uygarlıkları

• Languages, Cultures, Literature, Translation - Diller, Kültürler, Edebiyat, Çeviri

• Speech and Language Therapy - Konuşma ve Dil Terapisi

• Management and corporate law - Yönetim ve Şirketler Hukuku

• Mathematics - Matematik

• Intercultural and Linguistic Mediation - Kültürlerarası ve Dilsel Arabuluculuk

• Orthoptic and ophtalmologic assistance - Ortoptik ve oftalmolojik destek

• Midwifery - Ebelik

• Podiatry - Pediatrik

• Psychology and social processes - Psikoloji ve sosyal süreçler

• Psycology and Health - Psikoloji ve Sağlık

• International Economic Relations - Uluslararası Ekonomik İlişkiler

• Environmental Sciences - Çevre Bilimleri

• Archaeological Sciences - Arkeolojik Bilimler

• Business sciences - İşletme bilimleri

• Biology - Biyoloji

• Tourism Sciences - Turizm Bilimleri

• Architectural Sciences - Mimarlık Bilimleri

• Fashion studies - Moda çalışmaları

• Administration and Organisation Sciences - Yönetim ve Organizasyon Bilimleri

• Science of education - Eğitim Bilimi

• Sciences and technologies of social work - Sosyal hizmetin bilim ve teknolojileri

• Economics Sciences - Ekonomi Bilimleri

• Applied Pharmaceutical Sciences - Uygulamalı Farmasötik Bilimler

• Geographical Sciences for environment and health - Çevre ve sağlık için Coğrafya Bilimleri

• Geological Sciences - Jeoloji Bilimleri

• Natural Sciences - Doğa Bilimleri

• Political sciences and international relations - Siyaset bilimleri ve uluslararası ilişkiler

• Social Work Sosyal Hizmet (CLaSS)

• Sociology - Sosyoloji

• Statistics for management - Yönetim istatistikleri

• Statistics, Economics and Society -  İstatistik, Ekonomi ve Toplum

• Statistics, Economics, Finance and Insurance - İstatistik, Ekonomi, Finans ve Sigorta

• History, Anthropology, History of Religions - Tarih, Antropoloji, Din Tarihçesi

• Studies in Art History - Sanat Tarihi Araştırmaları

• Psychiatric Rehabilitation Techniques - Psikiyatrik Rehabilitasyon Teknikleri

• Audiometric techniques - Odyometrik teknikler

• Audioprothesic Techniques - Odyoprotetik Teknikler

• Environment and Workplace Prevention Techniques - Çevre ve İşyeri Önleme Teknikleri

• Cardiocirculatory and Cardiovascular Perfusion techniques - Kardiyo dolaşım ve kardiyovasküler perfüzyon teknikleri

• Biomedical Laboratory techniques - Biyomedikal Laboratuvar teknikleri

• Neurophysiopathology techniques - Nörofizyopatoloji teknikleri

• Imaging and Radiotherapy techniques - Görüntüleme ve Radyoterapi teknikleri

• Orthopaedics techniques - Ortopedi teknikleri

• Technologies for Conservation and Restoration of Cultural Heritage - Kültürel Mirasın Korunması ve Restorasyonu Teknolojileri

• Childhood neuro and psycomotricity - Çocuklukta nöro ve psikoterlik

• Occupational therapy - İş terapisi

Roma La Sapienza Üniversitesi üniversite bölümleri (5-6 yıl)

• Architecture - Mimarlık

• Pharmaceutical Chemistry and Technology - Farmasötik Kimya ve Teknoloji

• Pharmacy - Eczacılık

• Building engineering-architecture - İnşaat mühendisliği mimarisi

• Medicine and Surgery - Tıp ve Cerrahi

• School of Dentistry - Diş Hekimliği Fakültesi

• Primary teacher education - İlköğretim öğretmenliği eğitimi

• Law - Hukuk

 

 

 

Roma La Sapienza Üniversitesi master bölümleri

• A.I. and Robotics - A.I. ve Robotik

• Architecture (Conservation) - Mimarlık (Koruma)

• Business Management - İşletme Yönetimi

• Cognitive Neuroscience - Bilişsel Sinirbilimi

• Computer Science - Bilgisayar Bilimleri

• Control Engineering - Kontrol Mühendisliği

• Data Science - Veri Bilimi

• Development & Int'l Cooperation - Kalkınma ve Uluslararası İşbirliği

• Economics - Ekonomi

• Economics and Communications - Ekonomi ve İletişim

• Energy Engineering - Enerji Mühendisliği

• Engineering in Computer Science - Bilgisayar Bilimlerinde Mühendislik

• European Studies - Avrupa Çalışmaları

• Fashion Science - Moda Bilimi

• Genetics and Mol. Biology - Genetik ve Mol. biyoloji

• Mechanical Engineering - Makine Mühendisliği

• Nanotechnology Engineering - Nanoteknoloji Mühendisliği

• Particle and Astroparticle Physics - Parçacık ve Astropartiküler Fizik

• Product Design - Ürün Tasarımı

• Science for Cultural Heritage - Kültürel Miras için Bilim

• Space Engineering - Uzay Mühendisliği

• Transport Systems Eng. - Nakliye Sistemleri Müh.

• Special Degree in Aerospace Engineering - Havacılık ve Uzay Mühendisliği Özel Derece

• Building information modeling (B.I.M.) - Bina bilgi modellemesi (B.I.M.)

• Digital audio/video editing - Dijital ses / video düzenleme

• Digital Heritage. Cultural Communication Through Digital Technologies - Dijital Miras. Dijital Teknolojilerle Kültürel İletişim

• Economics of money, credit and finance - Para, kredi ve finans ekonomisi

• Exhibit & public design - Teşhir ve halka açık tasarım

• Asset, Property, Facility & Energy Management - Varlık, Gayrimenkul, Tesis ve Enerji Yönetimi

• Lighting design - Aydınlatma tasarımı

• Marketing management - Pazarlama yönetimi

• Smart cities and communities - Akıllı şehirler ve topluluklar

• Space mission design and management - Uzay görev tasarım ve yönetimi

• Strategies of energy management systems SEMS - Enerji yönetim sistemleri stratejileri SEMS

• Universal Design: Architecture meets Health Professions and Social Science to realize Accesible Enviroments - Evrensel Tasarım: Erişilebilir Ortamlar sağlamak için Mimarlık Sağlık Meslekleri ve Sosyal Bilimler ile Buluşuyor.

Roma La Sapienza 2st LEVEL MASTER PROGRAMLARI

• Abdominal wall reconstruction (AWR) - Karın duvarı rekonstrüksiyonu (AWR)

• Banking and finance - Bankacılık ve Finans

• Environmental technological design. Green building/Architectural and urban requalification/Green blue infrastructure - Çevresel teknolojik tasarım. Yeşil bina / Mimari ve kentsel yeniden kalifikasyon / Yeşil mavi altyapı

• Global Regulation of Markets - Piyasaların Global Düzenlenmesi

• Inventive engineering - Buluş mühendisliği

• Migration and development - Göç ve gelişim

• Space transportation systems: launchers and re-entry vehicles - Uzay taşıma sistemleri: rampalar ve yeniden giriş araçları

Roma La Sapienza Üniversitesi yüksek lisans bölümleri (2 Yıllık)

• Economic Analysis of International Institutions - Uluslararası Kuruluşların Ekonomik Analizi

• Archaeology - Arkeoloji

• Architecture (Conservation) - Mimarlık (Koruma)

• Landscape architecture - Peyzaj Mimarlığı

• Archive and Library Theory and Management - Arşiv ve Kütüphane Teorisi ve Yönetimi

• Astronomy and Astrophysics - Astronomi ve Astrofizik

• Cell biology - Hücre Biyolojisi

• Pharmaceutical Biotechnology - Farmasötik Biyoteknoloji

• Genomic, Industrial and Environmental Biotechnology - Genomik, Endüstriyel ve Çevresel Biyoteknoloji

• Medical Biotechnology - Tıbbi Biyoteknoloji

• Chemistry - Kimya

• Analytical Chemistry - Analitik Kimya

• Industrial Chemistry - Endüstriyel kimya

• Computer Science - Bilgisayar Bilimi

• Scientific Biomedical Communication - Bilimsel Biyomedikal İletişim

• Communication, Evaluation and Social Research for Organizations - Örgütler için İletişim, Değerlendirme ve Sosyal Araştırmalar

• Data Science - Veri Bilimi

• Product design - Ürün tasarımı

• Design, Multimedia and Visual Communication - Tasarım, Multimedya ve Görsel İletişim

• Ethno-Anthropological Sciences - Etno-Antropolojik Bilimler

• Ecobiology - Ekobiyoloji

• Advanced Business Administration -  İleri İşletme Yönetimi

• Economics and communication for management and innovation - Yönetim ve yenilik için ekonomi ve iletişim

• Economics - Ekonomi

• Economics, finance and corporate law - Ekonomi, finans ve kurumsal hukuk

• Editoria e scrittura - Editörlük ve Yazarlık

• Modern Philology - Modern Filoloji

• Classics and Ancient History - Klasikler ve Antik Dönem Tarihi

• Philosophy - Felsefe

• Finance and insurance - Finans ve sigorta

• Physics - Fizik

• Genetics and Molecular Biology - Genetik ve Moleküler Biyoloji

• Engineering Geology, Land Use Management and Georisks - Mühendislik Jeolojisi, Arazi Kullanımı Yönetimi ve Georisks

• Exploration Geology - Arama Jeolojisi

• Territory's management and enhancement - Bölgenin yönetimi ve geliştirilmesi

• Aeronautical engineering - Havacılık Mühendisliği

• Control Engineering - Kontrol Mühendisliği

• Biomedical Engineering -Biyomedikal mühendisliği

• Chemical Engineering - Kimya Mühendisliği

• Civil Engineering - İnşaat mühendisliği

• Transport Systems Engineering - Nakliye Sistemleri Mühendisliği

• Safety and Civil Protection Engineering - Güvenlik ve Sivil Savunma Mühendisliği

• Communication Engineering - İletişim mühendisliği

• Building and environmental systems engineering - İnşaat ve çevre mühendisliği mühendisliği

• Nanotechnology Engineering - Nanoteknoloji Mühendisliği

• Enviromental Engineering for Substainable Development - Taşınabilir Geliştirme için Çevre Mühendisliği

• Electronics Engineering - Elektronik Mühendisliği

• Sustainable Transportation and Electrical Power Systems - Sürdürülebilir Ulaştırma ve Elektrik Güç Sistemleri

• Energy Engineering - Enerji Mühendisliği

• Engineering Management - Mühendislik Yönetimi

• Engineering in Computer Science - Bilgisayar Bilimlerinde Mühendislik

• Mechanical Engineering - Makine Mühendisliği

• Environmental Engineering - Çevre Mühendisliği

• Space and astronautical engineering - Uzay ve astronotik mühendisliği

• Artificial Intelligence and Robotics - Yapay Zeka ve Robotik

• Financial institutions, international finance and risk management - Finansal kurumlar, uluslararası finans ve risk yönetimi

• Oriental Languages and Cultures - Doğu Dilleri ve Kültürleri

• Linguistics - Dilbilimi

• Business Management - Şirket yönetimi

• Mathematics - Matematik

• Applied Mathematics - Uygulamalı matematik

• Media studies, digital communication and journalism - Medya çalışmaları, dijital iletişim ve gazetecilik

• Environmental Monitoring and Recovery - Çevresel İzleme ve Kurtarma

• Musicology - Müzikoloji

• Neurobiology - Nörobiyoloji

• Cognitive Neurosciences and Psychological Rehabilitation - Bilişsel Sinirbilim ve Psikolojik Rehabilitasyon

• Organization and Marketing for Business Communication - İş İletişimi için Organizasyon ve Pazarlama

• Pedagogy and science of education - Pedagoji ve eğitim bilimi

• Project management and evaluation of social services - Proje yönetimi ve sosyal hizmetlerin değerlendirilmesi

• Applied psychology to health, work and law contexst - Psikolojiyi sağlık, iş ve kanunla mücadeleye uygulayabilme

• Clinical Psychology - Klinik Psikoloji

• Psychology of Communication and Marketing - İletişim ve Pazarlama Psikolojisi

• Psychology of typical and atypical development -  Tipik ve atipik gelişim psikolojisi

• Dynamic Developmental Psychopathology - Dinamik Gelişme Psikopatolojisi

• International Relations - Uluslararası ilişkiler

• Actuarial and Finance Sciences - Aktüerya ve Finans Bilimleri

• Sciences of Fashion - Moda Bilimleri

• Natural Sciences - Doğa Bilimleri

• Sciences of Politics - Politika Bilimleri

• Sciences of Administration and Public Policies - İdare Bilimleri ve Kamu Politikaları Bilimleri

• Health Professions of Prevention Sciences - Önleme Bilimlerinin Sağlık Meslekler

• Health Professions of Technical Sciences - Teknik Bilimler Sağlık Meslekleri (assistential)

• Health Professions of Technical Sciences (diagnostic) - Teknik Bilimler Sağlık Meslekleri (teşhis)

• Development and International Cooperation Sciences - Kalkınma ve Uluslararası İşbirliği Bilimleri

• Food science and technology - Gıda bilimi ve teknolojisi

• Science and Technology for the Conservation of Cultural Heritage - Kültürel Mirasın Korunması için Bilim ve Teknoloji

• Nursing and Midwifery Sciences - Hemşirelik ve Ebelik Bilimleri

• Modern languages, literatures and translation studies - Modern diller, edebiyatlar ve çeviri çalışmaları

• Health Professions of Rehabilitation Sciences - Rehabilitasyon Bilimleri Sağlık Meslekleri

• Applied Social Sciences - Uygulamalı Sosyal Bilimler

• Statistical sciences, population and economics - İstatistik bilimler, nüfus ve ekonomi

• Statistics and decision sciences - İstatistik ve karar bilimleri

• History. Medieval, modern and contemporary age - Tarihçe. Ortaçağ, modern ve çağdaş yaş.

• Historico-Religious Sciences - Tarih-Dini Bilimler

• Art History - Sanat Tarihi

• European studies - Avrupa Çalışmaları

• Theatre, Cinema , Dance and Digital Arts -  Tiyatro, Sinema, Dans ve Dijital Sanatlar

• Technologies and management of innovation - Teknolojiler ve inovasyon yönetimi

• Tourism and environmental management - Turizm ve çevre yönetimi

• Law - Hukuk