? Roma La Spienza Üniversitesi - Pianeta Italia

Roma La Sapienza Üniversitesi

Telefonla Bilgi Almak İçin Buraya Tıklayınız

Online Randevu Almak İçin Tıklayınız

Dünyanın en önemli tarihi, antik, turistik şehirlerinden biri olan Roma’da, köklü bir eğitim merkezi Roma La Sapienza..

• 700 yılı aşan tarihçe
• 111 binden fazla ögrenci sayısı
• 29 ülkede 500 partner üniversite
• 1242 uluslararası anlaşma
• 18 müze, 2 üniversite hastanesi, 55 kütüphane
• Dünya sıralamasında 223. ve İtalya’da 3. sırada
• Nobel odüllü 6 profesör ve 1 mezun
• Klasik çağ bilimlerinde dünyanın birincisi

Roma La Sapienza Üniversitesi Üniversite Bölümleri (3 Yıllık)

• Performing Arts and the Science of Performance - Performans Sanatları ve Performans Bilimi

• Health Assistance - Sağlık Yardımları

• Bioinformatics - Biyoenformatik

• Biotechnologies - Biyoteknolojiler

• Agro-Industrial Biotechnology - Agro-Endüstriyel Biyoteknoloji

• Chemistry - Kimya

• Industrial Chemistry - Endüstriyel kimya

• Communication Science for business and public administration - Ticari ve kamu yönetimi için İletişim Bilimi

• İletişim, teknolojiler ve dijital kültür

• International cooperation and development - Uluslararası işbirliği ve gelişme

• Dietistic - Diyetisyen

• Law and public administration - Hukuk ve kamu yönetimi

• Design - Tasarım

• Philosophy - Felsefe

• Physics - Fizik

• Physiotherapy - Fizyoterapi (Diş Hekimliği-tıp)

• Physiotherapy - Fizyoterapi  (Eczacılık - tıp)

• Physiotherapy - Fizyoterapi (Psikoloji - tıp)

• Project Management in Building Construction - Bina İnşaasında Proje Yönetimi

• Dental Hygiene - Diş hijyeni

• Nursing - Hemşirelik

• Pediatric nursing - Çocuk Hemşireliği

• Informatics - Bilişim

• Aerospace engineering - Uzay Mühendisliği

• Chemical Engineering - Kimya Mühendisliği

• Civil Engineering - İnşaat mühendisliği

• Civil and industrial Engineering - İnşaat ve Endüstri Mühendisliği

• Clinical Engineering - Klinik Mühendisliği

• Information Technology Engineering - Bilgi Teknolojisi Mühendisliği

• Safety Engineering - Güvenlik Mühendisliği

• Communication Engineering - İletişim mühendisliği

• Electronics Engineering - Elektronik Mühendisliği

• Electrical Engineering - Elektrik Mühendisliği

• Energetics Engineering - Enerjik Mühendisliği

• Engineering Management - Mühendislik Yönetimi

• Computer and System Engineering - Bilgisayar ve Sistem Mühendisliği

• Mechanical Engineering - Makine Mühendisliği

• Sustainable Building Engineering - Sürdürülebilir İnşaat Mühendisliği

• Environmental Engineering - Çevre Mühendisliği

• Literature Music Performing Arts - Edebiyat Müzik Performans Sanatları

• Classics - Klasikler

• Modern humanities - Modern beşeri bilimler

• Oriental languages and civilizations - Doğu dilleri ve uygarlıkları

• Languages, Cultures, Literature, Translation - Diller, Kültürler, Edebiyat, Çeviri

• Speech and Language Therapy - Konuşma ve Dil Terapisi

• Management and corporate law - Yönetim ve Şirketler Hukuku

• Mathematics - Matematik

• Intercultural and Linguistic Mediation - Kültürlerarası ve Dilsel Arabuluculuk

• Orthoptic and ophtalmologic assistance - Ortoptik ve oftalmolojik destek

• Midwifery - Ebelik

• Podiatry - Pediatrik

• Psychology and social processes - Psikoloji ve sosyal süreçler

• Psycology and Health - Psikoloji ve Sağlık

• International Economic Relations - Uluslararası Ekonomik İlişkiler

• Environmental Sciences - Çevre Bilimleri

• Archaeological Sciences - Arkeolojik Bilimler

• Business sciences - İşletme bilimleri

• Biology - Biyoloji

• Tourism Sciences - Turizm Bilimleri

• Architectural Sciences - Mimarlık Bilimleri

• Fashion studies - Moda çalışmaları

• Administration and Organisation Sciences - Yönetim ve Organizasyon Bilimleri

• Science of education - Eğitim Bilimi

• Sciences and technologies of social work - Sosyal hizmetin bilim ve teknolojileri

• Economics Sciences - Ekonomi Bilimleri

• Applied Pharmaceutical Sciences - Uygulamalı Farmasötik Bilimler

• Geographical Sciences for environment and health - Çevre ve sağlık için Coğrafya Bilimleri

• Geological Sciences - Jeoloji Bilimleri

• Natural Sciences - Doğa Bilimleri

• Political sciences and international relations - Siyaset bilimleri ve uluslararası ilişkiler

• Social Work Sosyal Hizmet (CLaSS)

• Sociology - Sosyoloji

• Statistics for management - Yönetim istatistikleri

• Statistics, Economics and Society -  İstatistik, Ekonomi ve Toplum

• Statistics, Economics, Finance and Insurance - İstatistik, Ekonomi, Finans ve Sigorta

• History, Anthropology, History of Religions - Tarih, Antropoloji, Din Tarihçesi

• Studies in Art History - Sanat Tarihi Araştırmaları

• Psychiatric Rehabilitation Techniques - Psikiyatrik Rehabilitasyon Teknikleri

• Audiometric techniques - Odyometrik teknikler

• Audioprothesic Techniques - Odyoprotetik Teknikler

• Environment and Workplace Prevention Techniques - Çevre ve İşyeri Önleme Teknikleri

• Cardiocirculatory and Cardiovascular Perfusion techniques - Kardiyo dolaşım ve kardiyovasküler perfüzyon teknikleri

• Biomedical Laboratory techniques - Biyomedikal Laboratuvar teknikleri

• Neurophysiopathology techniques - Nörofizyopatoloji teknikleri

• Imaging and Radiotherapy techniques - Görüntüleme ve Radyoterapi teknikleri

• Orthopaedics techniques - Ortopedi teknikleri

• Technologies for Conservation and Restoration of Cultural Heritage - Kültürel Mirasın Korunması ve Restorasyonu Teknolojileri

• Childhood neuro and psycomotricity - Çocuklukta nöro ve psikoterlik

• Occupational therapy - İş terapisi

Roma La Sapienza Üniversitesi üniversite bölümleri (5-6 yıl)

• Architecture - Mimarlık

• Pharmaceutical Chemistry and Technology - Farmasötik Kimya ve Teknoloji

• Pharmacy - Eczacılık

• Building engineering-architecture - İnşaat mühendisliği mimarisi

• Medicine and Surgery - Tıp ve Cerrahi

• School of Dentistry - Diş Hekimliği Fakültesi

• Primary teacher education - İlköğretim öğretmenliği eğitimi

• Law - Hukuk

 

 

 

Roma La Sapienza Üniversitesi master bölümleri

• A.I. and Robotics - A.I. ve Robotik

• Architecture (Conservation) - Mimarlık (Koruma)

• Business Management - İşletme Yönetimi

• Cognitive Neuroscience - Bilişsel Sinirbilimi

• Computer Science - Bilgisayar Bilimleri

• Control Engineering - Kontrol Mühendisliği

• Data Science - Veri Bilimi

• Development & Int'l Cooperation - Kalkınma ve Uluslararası İşbirliği

• Economics - Ekonomi

• Economics and Communications - Ekonomi ve İletişim

• Energy Engineering - Enerji Mühendisliği

• Engineering in Computer Science - Bilgisayar Bilimlerinde Mühendislik

• European Studies - Avrupa Çalışmaları

• Fashion Science - Moda Bilimi

• Genetics and Mol. Biology - Genetik ve Mol. biyoloji

• Mechanical Engineering - Makine Mühendisliği

• Nanotechnology Engineering - Nanoteknoloji Mühendisliği

• Particle and Astroparticle Physics - Parçacık ve Astropartiküler Fizik

• Product Design - Ürün Tasarımı

• Science for Cultural Heritage - Kültürel Miras için Bilim

• Space Engineering - Uzay Mühendisliği

• Transport Systems Eng. - Nakliye Sistemleri Müh.

• Special Degree in Aerospace Engineering - Havacılık ve Uzay Mühendisliği Özel Derece

• Building information modeling (B.I.M.) - Bina bilgi modellemesi (B.I.M.)

• Digital audio/video editing - Dijital ses / video düzenleme

• Digital Heritage. Cultural Communication Through Digital Technologies - Dijital Miras. Dijital Teknolojilerle Kültürel İletişim

• Economics of money, credit and finance - Para, kredi ve finans ekonomisi

• Exhibit & public design - Teşhir ve halka açık tasarım

• Asset, Property, Facility & Energy Management - Varlık, Gayrimenkul, Tesis ve Enerji Yönetimi

• Lighting design - Aydınlatma tasarımı

• Marketing management - Pazarlama yönetimi

• Smart cities and communities - Akıllı şehirler ve topluluklar

• Space mission design and management - Uzay görev tasarım ve yönetimi

• Strategies of energy management systems SEMS - Enerji yönetim sistemleri stratejileri SEMS

• Universal Design: Architecture meets Health Professions and Social Science to realize Accesible Enviroments - Evrensel Tasarım: Erişilebilir Ortamlar sağlamak için Mimarlık Sağlık Meslekleri ve Sosyal Bilimler ile Buluşuyor.

Roma La Sapienza 2st LEVEL MASTER PROGRAMLARI

• Abdominal wall reconstruction (AWR) - Karın duvarı rekonstrüksiyonu (AWR)

• Banking and finance - Bankacılık ve Finans

• Environmental technological design. Green building/Architectural and urban requalification/Green blue infrastructure - Çevresel teknolojik tasarım. Yeşil bina / Mimari ve kentsel yeniden kalifikasyon / Yeşil mavi altyapı

• Global Regulation of Markets - Piyasaların Global Düzenlenmesi

• Inventive engineering - Buluş mühendisliği

• Migration and development - Göç ve gelişim

• Space transportation systems: launchers and re-entry vehicles - Uzay taşıma sistemleri: rampalar ve yeniden giriş araçları

Roma La Sapienza Üniversitesi yüksek lisans bölümleri (2 Yıllık)

• Economic Analysis of International Institutions - Uluslararası Kuruluşların Ekonomik Analizi

• Archaeology - Arkeoloji

• Architecture (Conservation) - Mimarlık (Koruma)

• Landscape architecture - Peyzaj Mimarlığı

• Archive and Library Theory and Management - Arşiv ve Kütüphane Teorisi ve Yönetimi

• Astronomy and Astrophysics - Astronomi ve Astrofizik

• Cell biology - Hücre Biyolojisi

• Pharmaceutical Biotechnology - Farmasötik Biyoteknoloji

• Genomic, Industrial and Environmental Biotechnology - Genomik, Endüstriyel ve Çevresel Biyoteknoloji

• Medical Biotechnology - Tıbbi Biyoteknoloji

• Chemistry - Kimya

• Analytical Chemistry - Analitik Kimya

• Industrial Chemistry - Endüstriyel kimya

• Computer Science - Bilgisayar Bilimi

• Scientific Biomedical Communication - Bilimsel Biyomedikal İletişim

• Communication, Evaluation and Social Research for Organizations - Örgütler için İletişim, Değerlendirme ve Sosyal Araştırmalar

• Data Science - Veri Bilimi

• Product design - Ürün tasarımı

• Design, Multimedia and Visual Communication - Tasarım, Multimedya ve Görsel İletişim

• Ethno-Anthropological Sciences - Etno-Antropolojik Bilimler

• Ecobiology - Ekobiyoloji

• Advanced Business Administration -  İleri İşletme Yönetimi

• Economics and communication for management and innovation - Yönetim ve yenilik için ekonomi ve iletişim

• Economics - Ekonomi

• Economics, finance and corporate law - Ekonomi, finans ve kurumsal hukuk

• Editoria e scrittura - Editörlük ve Yazarlık

• Modern Philology - Modern Filoloji

• Classics and Ancient History - Klasikler ve Antik Dönem Tarihi

• Philosophy - Felsefe

• Finance and insurance - Finans ve sigorta

• Physics - Fizik

• Genetics and Molecular Biology - Genetik ve Moleküler Biyoloji

• Engineering Geology, Land Use Management and Georisks - Mühendislik Jeolojisi, Arazi Kullanımı Yönetimi ve Georisks

• Exploration Geology - Arama Jeolojisi

• Territory's management and enhancement - Bölgenin yönetimi ve geliştirilmesi

• Aeronautical engineering - Havacılık Mühendisliği

• Control Engineering - Kontrol Mühendisliği

• Biomedical Engineering -Biyomedikal mühendisliği

• Chemical Engineering - Kimya Mühendisliği

• Civil Engineering - İnşaat mühendisliği

• Transport Systems Engineering - Nakliye Sistemleri Mühendisliği

• Safety and Civil Protection Engineering - Güvenlik ve Sivil Savunma Mühendisliği

• Communication Engineering - İletişim mühendisliği

• Building and environmental systems engineering - İnşaat ve çevre mühendisliği mühendisliği

• Nanotechnology Engineering - Nanoteknoloji Mühendisliği

• Enviromental Engineering for Substainable Development - Taşınabilir Geliştirme için Çevre Mühendisliği

• Electronics Engineering - Elektronik Mühendisliği

• Sustainable Transportation and Electrical Power Systems - Sürdürülebilir Ulaştırma ve Elektrik Güç Sistemleri

• Energy Engineering - Enerji Mühendisliği

• Engineering Management - Mühendislik Yönetimi

• Engineering in Computer Science - Bilgisayar Bilimlerinde Mühendislik

• Mechanical Engineering - Makine Mühendisliği

• Environmental Engineering - Çevre Mühendisliği

• Space and astronautical engineering - Uzay ve astronotik mühendisliği

• Artificial Intelligence and Robotics - Yapay Zeka ve Robotik

• Financial institutions, international finance and risk management - Finansal kurumlar, uluslararası finans ve risk yönetimi

• Oriental Languages and Cultures - Doğu Dilleri ve Kültürleri

• Linguistics - Dilbilimi

• Business Management - Şirket yönetimi

• Mathematics - Matematik

• Applied Mathematics - Uygulamalı matematik

• Media studies, digital communication and journalism - Medya çalışmaları, dijital iletişim ve gazetecilik

• Environmental Monitoring and Recovery - Çevresel İzleme ve Kurtarma

• Musicology - Müzikoloji

• Neurobiology - Nörobiyoloji

• Cognitive Neurosciences and Psychological Rehabilitation - Bilişsel Sinirbilim ve Psikolojik Rehabilitasyon

• Organization and Marketing for Business Communication - İş İletişimi için Organizasyon ve Pazarlama

• Pedagogy and science of education - Pedagoji ve eğitim bilimi

• Project management and evaluation of social services - Proje yönetimi ve sosyal hizmetlerin değerlendirilmesi

• Applied psychology to health, work and law contexst - Psikolojiyi sağlık, iş ve kanunla mücadeleye uygulayabilme

• Clinical Psychology - Klinik Psikoloji

• Psychology of Communication and Marketing - İletişim ve Pazarlama Psikolojisi

• Psychology of typical and atypical development -  Tipik ve atipik gelişim psikolojisi

• Dynamic Developmental Psychopathology - Dinamik Gelişme Psikopatolojisi

• International Relations - Uluslararası ilişkiler

• Actuarial and Finance Sciences - Aktüerya ve Finans Bilimleri

• Sciences of Fashion - Moda Bilimleri

• Natural Sciences - Doğa Bilimleri

• Sciences of Politics - Politika Bilimleri

• Sciences of Administration and Public Policies - İdare Bilimleri ve Kamu Politikaları Bilimleri

• Health Professions of Prevention Sciences - Önleme Bilimlerinin Sağlık Meslekler

• Health Professions of Technical Sciences - Teknik Bilimler Sağlık Meslekleri (assistential)

• Health Professions of Technical Sciences (diagnostic) - Teknik Bilimler Sağlık Meslekleri (teşhis)

• Development and International Cooperation Sciences - Kalkınma ve Uluslararası İşbirliği Bilimleri

• Food science and technology - Gıda bilimi ve teknolojisi

• Science and Technology for the Conservation of Cultural Heritage - Kültürel Mirasın Korunması için Bilim ve Teknoloji

• Nursing and Midwifery Sciences - Hemşirelik ve Ebelik Bilimleri

• Modern languages, literatures and translation studies - Modern diller, edebiyatlar ve çeviri çalışmaları

• Health Professions of Rehabilitation Sciences - Rehabilitasyon Bilimleri Sağlık Meslekleri

• Applied Social Sciences - Uygulamalı Sosyal Bilimler

• Statistical sciences, population and economics - İstatistik bilimler, nüfus ve ekonomi

• Statistics and decision sciences - İstatistik ve karar bilimleri

• History. Medieval, modern and contemporary age - Tarihçe. Ortaçağ, modern ve çağdaş yaş.

• Historico-Religious Sciences - Tarih-Dini Bilimler

• Art History - Sanat Tarihi

• European studies - Avrupa Çalışmaları

• Theatre, Cinema , Dance and Digital Arts -  Tiyatro, Sinema, Dans ve Dijital Sanatlar

• Technologies and management of innovation - Teknolojiler ve inovasyon yönetimi

• Tourism and environmental management - Turizm ve çevre yönetimi

• Law - Hukuk

  Bilgi İçin Hemen Arayın