? Roma Tor Vergata Üniversitesi - Pianeta Italia

ROMA TOR VERGATA ÜNİVERSİTESİ

Telefonla Bilgi Almak İçin Buraya Tıklayınız

Online Randevu Almak İçin Tıklayınız

• 16 ingilizce üniversite bölümü ve pek çok ingilizce PhD seçeneği
• 6 alana yönelik kütüphane, 350 sınıf, 29 bilgisayar laboratuvarı
• İngilizce eczacılık bölümü olan ilk İtalyan üniversitesi (School of Pharmacy of the University of Nottingham and Alliance Boots işbirliğiyle)
• 50 yıldan genç üniversiteler arasındaki sıralamada (QS World University 2014 Top 50 Under 50), dünyada ilk 50 içindeki tek italyan üniversitesidir
• 2015 yılında yapılan değerlendirmelere göre, Tor Vergata 3 yıllık lisans mezunlarının %44’ü mezuniyetten sonraki yıl işe girmiştir.

Tor Vergata Roma Üniversite Bölümleri (3 Yıllık)

• Dietistic - Diyetisyen

• Imaging and Radiotherapy techniques - Görüntüleme ve Radyoterapi teknikleri

• Audioprothesic Techniques - Odyoprotetik Teknikler

• Cardiocirculatory and Cardiovascular Perfusion techniques - Kardiyo dolaşım ve kardiyovasküler perfüzyon teknikleri

• Childhood Neuro and Psycomotricity - Çocukluk Çağı Neuro ve Psycomotricity

• Neurophysiopathology Techniques - Nörofizyopatoloji Teknikleri

• Orthoptics and Ophthalmologic Assistance - Ortoptik ve Göz Hastalıkları Yardımı

• Orthopaedic Techniques - Ortopedik Teknikler

• Physiotherapy - Fizyoterapi

• Podiatry - Pediatrik

• Psychiatric Rehabilitation Techniques - Psikiyatrik Rehabilitasyon Teknikleri

• Speech and Language Therapy - Konuşma ve Dil Terapisi

• Dental Hygiene - Diş hijyeni

• Nursing - Hemşirelik

• Pediatric Nursing - Çocuk Hemşireliği

• Civil and Environmental Engineering - Sivil ve Çevre Mühendisliği

• Computer Engineering - Bilgisayar Mühendisliği

• Building Engineering - İnşaat mühendisliği

• Electronic Engineering - Elektronik Mühendisliği

• Energy Engineering - Enerji Mühendisliği

• Engineering Sciences - Mühendislik Bilimleri

• Internet Engineering - İnternet Mühendisliği

• Management Engineering (conventional and e-learning mode) - Yönetim Mühendisliği (konvansiyonel ve e-öğrenme modu)

• Mechanical Engineering - Makine Mühendisliği

• Medical Engineering - Tıp mühendisliği

• Languages in the Information Society - Bilgi Toplumunda Diller

• Applied Chemistry - Uygulamalı Kimya

• Chemistry - Kimya

• Physics - Fizik

• Biomedical Laboratory Techniques - Biyomedikal Laboratuvar Teknikleri

• Biological Sciences - Biyolojik Bilimler

• Biotechnology - Biyoteknoloji

• Business Administration & Economics - İşletme ve Ekonomi

• Economics and Management - Ekonomi ve Yönetim

• Economics and Finance - Ekonomi ve Finans

• Global Governance - Küresel Yönetişim

• Communication Studies - İletişim Çalışmaları

• Computer Science - Bilgisayar Bilimi

• Education and Learning Sciences (conventional and e-learning mode) - • Eğitim ve Öğrenim Bilimleri (geleneksel ve e-öğrenme modu)

• Environment and Workplace Prevention Techniques - Çevre ve İşyeri Önleme Teknikleri

• Humanities - Beşeri Bilimler

• Materials Sciences - Malzeme Bilimleri

• Mathematics - Matematik

• Media Science and Technology - Medya Bilimi ve Teknolojisi

• Midwifery - Ebelik

• Modern Languages and Literatures - Modern Diller ve Edebiyatlar

• Philosophy - Felsefe

• Professional Education - Profesyonel eğitim

• Sciences of the Cultural Heritage - Kültürel Miras Bilimleri

• Sport and Exercise Sciences - Spor ve Egzersiz Bilimleri

• Tourism Sciences - Turizm Bilimleri

Üniversite Bölümleri (5-6 yıllık)

• Civil Engineering - Architecture - İnşaat Mühendisliği - Mimarlık

• Conservation and Restoration of Cultural Heritage - Kültürel Mirasın Korunması ve Restorasyonu

• Law - Hukuk

• Medicine and Surgery - Tıp ve Cerrahi

• Pharmacy - Eczacılık

• School of Dentistry - Diş Hekimliği Fakültesi

 

 

TOR VERGATA ROMA 1 YILLIK 1st LEVEL VOCATIONAL MASTER PROGRAMLARI:

• Economics of Culture: Policy, Government and Management - Kültür Ekonomisi: Politika, Devlet ve Yönetim

• Protection against CBRNe events - CBRNe olaylarına karşı koruma

• Sonic arts - Sonik sanatlar

TOR VERGATA ROMA 1 YILLIK 2nd VOCATIONAL LEVEL MASTER PROGRAMLARI:

• Big Data in Business: discovering & leveraging for Value Creation - İşletmedeki Büyük Veriler:Değer Yaratmak için keşfetmek ve yararlanmak

• Customer Experience & Social Media Analytics (CESMA) - Müşteri Deneyimi ve Sosyal Medya Analizi (CESMA)

• Development Economics and International Co-operation (MESCI) - Kalkınma Ekonomisi ve Uluslararası İşbirliği (MESCI)

• Economics - Ekonomi

• International Security/Safety, Global Strategies and Medical maxi-emergency in the NON Conventional Events: Analisys and Management - NON Konvansiyonel Olaylardaki Uluslararası Güvenlik / Güvenlik, Küresel Stratejiler ve Tıbbi maksimal acil durumlar: Analizler ve Yönetim

• Procurement Management - Satınalma Yönetimi

• Protection against CBRNe Events - CBRNe Olaylarına Karşı Koruma

• Termofluidodinamica - Termofluidodinamica

• Engineering and international space law in comunications, navigation and sensing satellite systems - Komünikasyonlarda, navigasyonda ve uydu sistemlerinde algılamada mühendislik ve uluslararası alan hukuku

• Child neurology - Çocuk nörolojisi

Tor Vergata Roma Yüksek Lisans Bölümleri

• Archaeology, Philology, Literature and History of the Ancient World - Eski Dünya Arkeolojisi, Filolojisi, Edebiyatı ve Tarihi

• Automation Engineering - Otomasyon Mühendisliği

• Building Engineering - İnşaat mühendisliği

• Chemistry for Nano-Engineering - Nano Mühendislik için Kimya

• Civil Engineering - İnşaat mühendisliği

• Electronic Engineering - Elektronik Mühendisliği

• Energy Engineering - Enerji Mühendisliği

• Environmental and Territorial Engineering - Çevre ve Şehircilik Mühendisliği

• ICT and Internet Engineering -  BİT ve İnternet Mühendisliği

• Informatics Engineering - Bilişim Mühendisliği

• Management Engineering - Yönetim Mühendisliği

• Mechanical Engineering - Makine Mühendisliği

• Medical Engineering - Tıp mühendisliği

• Bioinformatics - Biyoenformatik

• Biotechnology - Biyoteknoloji

• Medical Biotechnology - Tıbbi Biyoteknoloji

• Molecular and Cellular Biology and Biomedical Sciences - Moleküler ve Hücresel Biyoloji ve Biyomedikal Bilimler

• Evolutionary Biology, Ecology and Applied Anthropology - Evrimsel Biyoloji, Ekoloji ve Uygulamalı Antropoloji

• Health Professions of Rehabilitation Sciences - Rehabilitasyon Bilimleri Sağlık Meslekleri

• Health Professions of Technical Sciences (diagnostic) -  Teknik Bilimler Sağlık Meslekleri (teşhis)

• Science of Human Nutrition - İnsan Beslenmesi Bilimi

• Pedagogical Sciences - Pedagojik Bilimler

• Chemistry - Kimya

• Business Administration - İş idaresi

• Direction and Management (e-learning) - Yön ve Yönetim (e-öğrenme)

• European Economy and Business Law - Avrupa Ekonomi ve İş Hukuku

• Economics and Management - Ekonomi ve Yönetim

• Economics - Ekonomi

• Finance and Banking - Finans ve Bankacılık

• Financial Markets and Financial Intermediaries - Finansal Piyasalar ve Finansal Aracılar

• Computer Science - Bilgisayar Bilimi

• Cultural Tourism Planning - Kültür Turizmi Planlaması

• Euro-American Languages and Literatures - Avrupa-Amerika Dilleri ve Edebiyatları

• History and Sources Studies - Tarih ve Kaynaklar Etütleri

• History of Art - Sanat Tarihi

• Information Sciences, Communication and Publishing - Bilgi Bilimleri, İletişim ve Yayıncılık

• Italian Literature, Modern Philology and Linguistics - İtalyan Edebiyatı, Modern Filoloji ve Dilbilim.

• Music and Performing Arts - Müzik ve Sahne Sanatları

• Philosophy - Felsefe

• Physics - Fizik

• Physical Activity and Health Promotion - Fiziksel Aktivite ve Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi

• Pure and Applied Mathematics - Saf ve Uygulamalı Matematik

• Science and Sport Practise - Bilim ve Spor Uygulaması

• Science and Technology of Preventive and Adapted Exercise - Önleyici ve Uyarlanmış Egzersiz Bilim ve Teknolojisi

  Bilgi İçin Hemen Arayın