? Bologna Üniversitesi - Pianeta Italia

BOLOGNA ÜNİVERSİTESİ

Telefonla Bilgi Almak İçin Buraya Tıklayınız

Online Randevu Almak İçin Tıklayınız

• Batı dünyasının en eski üniversitesi (kuruluş:1088)
• Dünyanın en saygın ilk 100 üniversitesi arasında
• Beşeri Bilimlerde dünyanın en iyi üniversiteleri arasında 54.
• İşletme ve Sosyal Bilimler’de dünyada 76.
• Mühendislikte dünyada 137.
• Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında 183. sırada
• Siyasal Bilimler ve Sosyal Bilimler eğitimlerinde tüm dünyada lider
• 80.000 öğrenci nüfusu
• Umberto Eco 1975 yılından ölümüne kadar Bologna Üniversitesi’nde profesörlük yapmış, DAMS, İletişim Bilimleri bölümlerinin kuruculuğunu üstlenmistir.
• Mezunları: Thomas Becket, Paracelso, Raimundo de Pegñafort, Albrecht Dürer, san Carlo Borromeo, Torquato Tasso e Carlo Goldoni
• Multi-Kampüs: Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini, Buenos Aires

Avrupa Eğitimlerinde birliği hedefleyen Bologna Süreci'nin mimarı olan bu üniversite;

-Tüm Avrupa'da geçerli olacak ECTS kredi sistemi çalışmalarını başlattı,
-Üniversiteler arası işbirliklerinin oluşmasını sağladı (ortak programlar ve Erasmus, Socrates gibi öğrenci değişim programları).

Bologna Üniversitesi üniversite bölümleri (3 yıllık)

• Agricultural Technology - Tarımsal Teknoloji

• Animal Production - Hayvansal Üretimi

• Aquaculture and Fish Production Hygiene - Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Balık Üretim Hijyeni 

• Food Technology - Gıda Teknolojisi

• Land and agro-forestry Sciences - Arazi ve tarım ormancılık bilimleri

• Marketing and Economics of the agro-industrial system - Tarımsal-endüstriyel sistemin pazarlanması ve ekonomisi

• Ornamental plants and landscape protection - Süs bitkileri ve peyzaj koruması

• Viticulture and Enology - Bağcılık ve Enoloji

• Business Administration - İşletme

• Business and Economics - İşletme ve Ekonomi

• Business Economics - İşletme Ekonomisi

• Economics and business - Ekonomi ve işletme

• Economics and Finance - Ekonomi ve Finans

• Economics of Tourism - Turizm Ekonomisi 

• Economics, Markets and Institutions - Ekonomi, Pazarlar ve Kurumlar

• Finance, Insurance and Business - Finans, Sigorta ve Ticaret

• Management and Marketing - Yönetim ve Pazarlama

• Statistical Sciences - İstatistik Bilimler

• Applied Pharmaceutical Sciences - Uygulamalı Farmasötik Bilimler

• Biotechnology - Biyoteknoloji

• Exercise and Sport Sciences - Egzersiz ve Spor Bilimleri

• Genomics - Genomik

• Labour and corporate relations advisor - Çalışma ve kurumsal ilişkiler danışmanı 

• Legal consultant in business and public administration - Ticari ve kamu yönetiminde hukuk müşaviri

• Aerospace Engineering - Uzay Mühendisliği 

• Automation Engineering - Otomasyon Mühendisliği

• Biomedical Engineering - Biyomedikal Mühendisliği

• Building Engineering - İnşaat Mühendisliği

• Chemical and Biochemical Engineering - Kimyasal ve Biyokimyasal Mühendisliği

• Civil Engineering - İnşaat Mühendisliği

• Computer Engineering - Bilgisayar Mühendisliği

• Electrical Energy Engineering - Elektrik Enerjisi Mühendisliği 

• Electronics and Telecommunications Engineering - Elektronik ve Telekomünikasyon Mühendisliği

• Electronics Engineering for Energy and Information - Enerji ve Enformasyon için Elektronik Mühendisliği

• Energy Engineering - Enerji Mühendisliği

• Engineering Management - Mühendislik Yönetimi

• Environmental Engineering - Çevre Mühendisliği 

• Industrial Design - Endüstriyel Tasarım

• Mechanical Engineering - Makina Mühendisliği

• Mechanical Engineering - Makina Mühendisliği

• Anthropology, Religions, Oriental Civilizations - Antropoloji, Dinler, Doğu Uygarlıkları

• Communication Sciences - İletişim Bilimleri

• Cultural Heritage - Kültürel Miras

• Drama, Art and Music Studies - Drama, Sanat ve Müzik Çalışmaları

• Fashion Cultures and Techniques - Moda Kültürleri ve Teknikleri

• History - Tarihçe

• Humanities - Beşeri Bilimler

• Philosophy - Felsefe

• Asian Languages, Markets and Cultures - Asya Dilleri, Pazarlar ve Kültürler 

• Foreign Languages and Literature - Yabancı Diller ve Edebiyat

• Intercultural and Linguistic Mediation - Kültürlerarası ve Dilbilimsel Aracılık

• Biomedical Laboratory techniques - Biyomedikal Laboratuvar teknikleri

• Dental Hygiene - Diş Hijyeni

• Dietistic - Diyetisyen

• Environment and Workplace Prevention Techniques - Çevre ve İşyeri Önleme Teknikleri

• Health Assistance - Sağlık Yardımları

• Imaging and Radiotherapy techniques  - Görüntüleme ve Radyoterapi teknikleri

• Midwifery - Ebelik

• Neurophysiopathology techniques - Nörofizyopatoloji teknikleri

• Nursing  - Hemşirelik

• Orthopaedics techniques - Ortopedi teknikleri 

• Physiotherapy - Fizyoterapi

• Podiatry - Podiatri 

• Professional education - Mesleki eğitim

• Speech and Language Therapy - Konuşma ve Dil Terapisi

• Educator In Childhood Social Services - Çocukluk Çağı Sosyal Hizmetler Eğitimcisi

• Expert Social And Cultural Education - Uzman Sosyal ve Kültürel Eğitim

• Psychological sciences and techniques - Psikolojik bilim ve teknikler

• Astronomy - Astronomi

• Biological Sciences - Biyolojik Bilimler

• Chemistry and Materials Chemistry - Kimya ve Malzeme Kimyası

• Chemistry and Technologies for the Environment and Materials - Çevre ve Malzemeler için Kimya ve Teknolojiler

• Computer Science - Bilgisayar Bilimi

• Computer Science and Engineering - Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği

• Environmental Sciences - Çevre Bilimleri

• Geological Sciences - Jeoloji Bilimleri

• Industrial Chemistry - Endüstriyel Kimya

• Information Science for Management - Yönetim için Bilgi Bilimi

• Mathematics - Matematik 

• Natural Sciences - Doğa Bilimleri

• Physics - Fizik

• International Development and Cooperation - Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği 

• International relations and diplomatic affairs - Uluslararası ilişkiler ve diplomatik ilişkiler

• Political, Social and International Sciences - Siyasi, Sosyal ve Uluslararası Bilimler

• Social Work - Sosyal Hizmet

• Sociology - Sosyoloji

Bologna Üniversitesi Üniversite Bölümleri (5-6 yıllık)

• Law - Hukuk [LMCU]

• Architecture - Mimarlık [LMCU]

• Architecture and Building Engineering - Mimarlık ve Yapı Mühendisliği [LMCU]

• Conservation and restoration of cultural heritage - Kültürel mirasın korunması ve restorasyonu [LMCU]

• Medicine and Surgery - Tıp ve Cerrahi [LMCU]

• School of Dentistry - Dişhekimliği Fakültesi [LMCU]
• Primary teacher education - İlköğretim öğretmenliği eğitimi [LMCU]

Bologna Üniversitesi FIRST LEVEL MASTER PROGRAMLARI,

• Data Science - 8960 - Veri Bilimi

• Digital Technology Management - 5511 - Dijital Teknoloji Yönetimi

• Global Master in Business Administration - 8881 - İşletmecilikte Global Master

• Human Resources and Organization - 9023 - İnsan Kaynakları ve Organizasyon

• Human Rights, Migrations, Development - 5555 - İnsan Hakları, Göçler, Kalkınma

• International Management - MIEX - Uluslararası Yönetim

• Marketing, Communication and New Media - 8549 - Pazarlama, İletişim ve Yeni Medya

Bologna Üniversitesi SECOND LEVEL MASTER PROGRAMLARI

• Aesthetic & restorative dentistry - 7921 - Estetik ve restoratif diş hekimliği

• Endodontic Clinic - 8289 - Endodontik Kliniği

• Minimally Invasive and Robotic Pediatric Surgery - 9056 - Minimal İnvaziv ve Robotik Pediatrik Cerrahisi

• Pediatric Urology: contemporary strategies from fetal life to adolescence - 5506 - Pediatrik Üroloji: fetal yaşamdan ergenliğe kadar çağdaş stratejiler

• Quantitative Risk Management - 9048 - Niceliksel Risk Yönetimi

Bologna Üniversite yüksek lisans bölümleri (2 yıllık)

• Agricultural Sciences and Technologies - Tarım Bilimleri ve Teknolojileri [LM]

• Animal Biotechnology - Hayvan Biyoteknolojisi [LM]

• Food Science and Technology - Gıda Bilimi ve Teknolojisi [LM]

• International Horticultural Science - Uluslararası Bahçe Bitkileri Bilim [LM]

• Planning and management of agro-territorial, forest and landscape - Tarımsal alan, orman ve manzara planlaması ve yönetimi [LM]

• Safety and Quality in Animal Production - Hayvan Üretiminde Güvenlik ve Kalite [LM]

• Business Administration - İşletme [LM]

• Business Administration and Management - İşletme ve Yönetim [LM]

• Economics - Ekonomi [LM]

• Economics and Accounting - Ekonomi ve Muhasebe [LM]

• Economics and Commerce - Ekonomi ve Ticaret [LM]

• Economics and Economic Policy Ekonomi ve Ekonomik Politika [LM]

• School of: Economics, Management, and Statistics- Ekonomi, Yönetim ve İstatistik
 
• Economics and management -Ekonomi ve yönetimi [LM]

• Financial Markets and Institutions - Finansal Piyasalar ve Kurumlar [LM]

• Health Economics and Management - Sağlık Ekonomisi ve Yönetimi [LM]

• Innovation and Organization of Culture and the Arts - Yenilik ve Kültür ve Sanat Örgütü [LM]

• Law and Economics - Hukuk ve Ekonomi [LM]

• Management for Social Economy - Sosyal Ekonomi Yönetimi [LM]

• Quantitative Finance - Nicel Finans [LM]

• Resource Economics and Sustainable Development - Kaynak Ekonomisi ve Sürdürülebilir Kalkınma [LM]

• Statistical Sciences - İstatistik Bilimleri [LM]

• Statistical, Financial and Actuarial Sciences - İstatistik, Finansal ve Aktüeryal Bilimler [LM]

• Statistics, Economics and Business - İstatistik, Ekonomi ve İş  [LM]

• Tourism Economics and Management - Turizm Ekonomisi ve Yönetimi [LM]

• Health Biology - Sağlık Biyolojisi  [LM]

• Molecular and cellular biology - Moleküler ve hücresel biyoloji [LM]

• Molecular and industrial biotechnology - Moleküler ve endüstriyel biyoteknoloji [LM]

• Pharmaceutical Biotechnology - Farmasötik Biyoteknoloji [LM]

• Sciences and Techniques of Preventive and Adapted Physical Activities - Koruyucu ve Uyarlanmış Fiziksel Aktiviteler Bilim ve Teknikleri [LM]

• Sciences and Techniques of Sports Activities - Spor Etkinlikleri Bilim ve Teknikleri [LM]

• Wellness and Sport Management - Sağlık ve Spor Yönetimi [LM]

• Wellness Culture: Sport, Health And Tourism - Sağlık Kültürü: Spor, Sağlık ve Turizm [LM]

• Advanced Automotive Electronic Engineering - İleri Otomotiv Elektronik Mühendisliği [LM]

• Advanced Automotive Engineering - İleri Otomotiv Mühendisliği [LM]

• Advanced Design - Gelişmiş Tasarım [LM]

• Aerospace Engineering - Havacılık ve Uzay Mühendisliği [LM]

• Automation Engineering - Otomasyon Mühendisliği [LM]

• Biomedical Engineering - Biyomedikal Mühendislik [LM]

• Chemical and Process Engineering - Kimya ve Proses Mühendisliği  [LM]

• Civil Engineering - İnşaat Mühendisliği [LM]

• Computer Engineering - Bilgisayar Mühendisliği  [LM]

• Computer Science and Engineering - Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği  [LM]

• Electrical Energy Engineering - Elektrik Enerjisi Mühendisliği [LM]

• Electronic Engineering - Elektronik Mühendisliği [LM]

• Electronics and Telecommunications Engineering for Energy - Enerji için Elektronik ve Telekomünikasyon Mühendisliği [LM]

• Energy Engineering - Enerji Mühendisliği [LM]

• Engineering Management - Mühendislik Yönetimi [LM]

• Engineering of Building Processes and Systems - İnşaat Süreçleri ve Sistemleri Mühendisliği  [LM]

• Environmental Engineering - Çevre Mühendisliği [LM]

• Mechanical Engineering - Makina Mühendisliği [LM]

• Telecommunications Engineering - Telekomünikasyon Mühendisliği [LM]

• Archaeology and Cultures of the Ancient World - Eski Dünya Arkeolojisi ve Kültürleri [LM]

• Cinema, Television and Multimedia Production - Sinema, Televizyon ve Multimedya Üretimi [LM]

• Cultural Anthropology and Ethnology - Kültürel Antropoloji ve Etnoloji [LM]

• Digital Humanities and Digital Knowledge - Dijital Beşeri ve Dijital Bilgi [LM]

• Fashion culture and management - Moda kültürü ve yönetimi [LM]

• Geography and Territorial Processes - Coğrafya ve Bölgesel Süreçler [LM]

• History and Oriental Studies - Tarih ve Doğu Araştırmaları [LM]

• History, preservation and enhancement of artistic and archaeological heritage and landscape - Sanatsal ve arkeolojik mirasın ve peyzajın tarihçesi, korunması ve geliştirilmesi [LM]

• Italian Studies, European Literary Cultures, Linguistics - İtalyan Etüdleri, Avrupa Edebi Kültürler, Dilbilimi [LM]

• Library and Archive Science - Kütüphane ve Arşiv Bilimi  [LM]

• Music and Theatre Studies - Müzik ve Tiyatro Çalışmaları [LM]

• Philology, Literature and Classical Tradition - Filoloji, Edebiyat ve Klasik Gelenek [LM]

• Philosophical Sciences - Felsefe Bilimleri [LM]

• Semiotics - Semiyoloji [LM]

• Visual Arts - Görsel Sanatlar [LM]

• Interpreting - Yorumlama [LM]

• Italian Culture and Language for Foreigners - Yabancılar için İtalyan Kültürü ve Dili [LM]

• Language, Society and Communication - Dil, Toplum ve İletişim [LM]

• Modern, Post-Colonial and Comparative Literatures - Modern, Post-Kolonyal ve Karşılaştırmalı Edebiyat [LM]

• Specialized translation - Uzmanlaşmış çeviri  [LM]

• Health Professions of Prevention Sciences - Önleme Bilimlerinin Sağlık Meslekleri  [LM]

• Medical Biotechnology - Tıbbi Biyoteknoloji [LM]

• Nursing and Midwifery Sciences - Hemşirelik ve Ebelik Bilimleri [LM]

• Applied cognitive psychology - Uygulamalı bilişsel psikoloji [LM]

• Clinical psychology - Klinik psikoloji [LM]

• Neurosciences and neuro-psychological rehabilitation - Sinirbilim ve nöro-psikolojik rehabilitasyon [LM]

• Pedagogy - Science of education - Pedagoji - Eğitim Bilimi [LM]

• Planning and managing of educational intervention in social distress - Sosyal sıkıntıya eğitime müdahale planlama ve yönetme [LM]

• School and community psychology - Okul ve Toplum Psikolojisi [LM]

• Science Of Lifelong Educational Processes - Yaşam boyu eğitim süreçlerinin bilimi [LM]

• Work, Organizational and Personnel Psychology - İş, Örgütsel ve Personel Psikolojisi [LM]

• Astrophysics and cosmology - Astrofizik ve kozmoloji [LM]

• Biodiversity and Evolution - Biyoçeşitlilik ve Evrim [LM]

• Bioinformatics - Biyoinformatik [LM]

• Chemistry - Kimya [LM]

• Computer Science - Bilgisayar Bilimi [LM]

• Environmental Assessment and Management - Çevresel Değerlendirme ve Yönetim [LM]

• Geology and Land Management - Jeoloji ve Arazi Yönetimi [LM]

• Industrial Chemistry - Endüstriyel Kimya  [LM]

• Marine Biology - Deniz Biyolojisi [LM]

• Mathematics - Matematik [LM]

• Photochemistry and molecular materials - Fotokimya ve moleküler malzemeler [LM]

• Physics - Fizik [LM]

• Physics of the Earth System - Yer Sisteminin Fizik [LM]

• Science for the Conservation-Restoration of Cultural Heritage - Kültürel Mirasın Korunması ve Restorasyonu için Bilim [LM]

• Sciences and Management of Nature - Doğa Bilimleri ve Yönetimi [LM]

• Criminology for Investigation and Security - Soruşturma ve Güvenlik için Kriminoloji [LM]

• Interdisciplinary research and studies on Eastern Europe - Doğu Avrupa ile ilgili disiplinler arası araştırma ve çalışmalar [LM]

• International Relations - Uluslararası İlişkiler [LM]

• International Cooperation on Human Rights and Intercultural Heritage  - Uluslararası İnsan Hakları ve Kültürler Mirası Üzerine İşbirliği [LM]

• International relations and diplomatic affairs - Uluslararası ilişkiler ve diplomatik ilişkiler [LM]

• Local and Global Development - Yerel ve Küresel Gelişme  [LM]

• Mass media and politics - Kitle iletişim araçları ve siyaset [LM]

• Politics Administration and Organization - Siyaset İdaresi ve Örgütü [LM]

• Public and Corporate Communication - Kamu ve Kurumsal İletişim [LM]

• Sociology and Social Work - Sosyoloji ve Sosyal Hizmet  [LM]

  Bilgi İçin Hemen Arayın