? MİLANO DEVLET ÜNİVERSİTESİ - Pianeta Italia

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Telefonla Bilgi Almak İçin Buraya Tıklayınız

Online Randevu Almak İçin Tıklayınız

MiLANO DEVLET ÜNİVERSİTESİ (UNIMI)

Toparlanın, öğrencilerin dünyada en çok tercih ettiği 21. şehir olan Milano’da eğitime yola çıkıyorsunuz..
2.695 yabancı toplam 62.000 öğrenci
Tıp ve Sağlık Bilimleri’nde dünyanın en iyi üniversiteleri arasında
82 kütüphanesiyle en zengin kolleksiyonlardan birine sahip
Kendi korosu ve orkestrası uluslararası tur ve konserlere katılır, ünlü müzisyenlerle çalışmaları: Paul Badura-Skoda, Enrico Bronzi, Mario Brunello, Gerhard Oppitz, Vadim Repin, Fazil Say, Hubert Soudant, Andrea Tacchi and Milan Turkovic.
8 fakülte: Ziraat ve Gıda, Beşeri Bilimler, Spor Bilimleri, Hukuk, Fen ve Teknoloji, Tıp, Eczacılık, Veterinerlik, Siyaset Ekonomi ve Sosyal Bilimler,
Milano şehrinin Zooloji, Astronomi ve Biyoloji müzelerinin ev sahibi
Türk Üniversitelerle ortak çalışmaları: Akdeniz Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Işık Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi

Universita Degli Studi di Milano üniversite bölümleri (3 yıllık)

• Agricultural Sciences and Technologies - Tarım Bilimleri ve Teknolojileri

• Agricultural Technology for the Environment - Çevre için Tarım Teknolojisi

• Food Service Science and Management - Yemek Servisi Bilim ve Yönetimi

• Improvement and Protection of Mountain Environments - Dağ Ortamlarının İyileştirilmesi ve Korunması

• Management of Cultivated Plants and Landscaping - Ekili Bitki ve Peyzaj Yönetimi

• Plant, Food And Environmental Biotechnology - Bitki, Gıda ve Çevre Biyoteknolojisi

• Science and Technology of Food - Gıda Bilim ve Teknolojisi

• Viticulture and Enology - Bağcılık ve Enoloji

• Biotechnology - Biyoteknoloji

• Exercise, Sport and Health Sciences - Egzersiz, Spor ve Sağlık Bilimleri

• Foreign Languages and Literature - Yabancı Diller ve Edebiyat

• History - Tarihçe

• Human Science of Environment, Landscape and Territory - Çevre, Manzara ve Bölge İnsan Bilimleri

• Humanities - Beşeri Bilimler

• Liberal Studies In Communication - İletişimde Liberal Çalışmalar

• Philosophy - Felsefe

• Science of Cultural Property - Kültürel Mülkiyet Bilimi

• Science of Legal Services - Hukuk Hizmetleri Bilim

• Language Mediation and Intercultural Communication - Dil Uyumlaştırma ve Kültürlerarası İletişim

• Audiometric Techniques - Odyometrik Teknikler

• Audioprothesic Techniques - Odyoprotetik Teknikler

• Biomedical Laboratory Techniques - Biyomedikal Laboratuvar Teknikleri

• Cardiocirculatory and Cardiovascular Perfusion Techniques - Kardiyovirkülasyon ve Kardiyovasküler Perfüzyon Teknikleri

• Childhood neuro and psycomotricity - Çocuklukta nöro ve psikoterlik

• Dental Hygiene - Diş hijyeni

• Dietetics - Diyetetik

• Environment and Workplace Prevention Techniques - Çevre ve İşyeri Önleme Teknikleri

• Health Assistance - Sağlık Yardımları

• Imaging and Radiotherapy Techniques - Görüntüleme ve Radyoterapi Teknikleri

• Medical Biotechnology - Tıbbi Biyoteknoloji

• Midwifery - Ebelik

• Neurophysiopathology Techniques - Nörofizyopatoloji Teknikleri

• Nursing - Hemşirelik

• Occupational Therapy - İş terapisi

• Orthopaedics Techniques - Ortopedi Teknikleri

• Orthoptic and Ophtalmologic Assistance - Ortoptik ve Oftalmolojik Yardım

• Pediatric nursing - Çocuk Hemşireliği

• Physiotherapy - Fizyoterapi

• Podiatry - Pediatrik

• Professional Education - Profesyonel eğitim

• Psychiatric Rehabilitation Techniques - Psikiyatrik Rehabilitasyon Teknikleri

• Speech and Language Therapy - Konuşma ve Dil Terapisi

• Chemical Safety and Toxicological Environmental Sciences - Kimyasal Güvenlik ve Toksikolojik Çevre Bilimleri

• Herbal Sciences and Technologies - Bitkisel Bilimler ve Teknolojiler

• Communication and Society - İletişim ve Toplum

• Economics and Management - Ekonomi ve Yönetim

• International Studies and European Institutions - Uluslararası Çalışmalar ve Avrupa Kurumları

• Labour and Management - İşgücü ve Yönetim

• Political Sciences - Siyaset Bilimleri

• Public Management - Kamu Yönetimi

• Social Sciences for Globalisation - Küreselleşme için Sosyal Bilimler

• Biological Sciences - Biyolojik Bilimler

• Chemistry - Kimya

• Computer Science for New Media Comunications - Yeni Medya İletişimleri için Bilgisayar Bilimi

• Geological Sciences - Jeoloji Bilimleri

• Industrial Chemistry - Endüstriyel kimya

• Computer Science - Bilgisayar Bilimi

• Mathematics - Matematik

• Music Information Science - Müzik Bilgisi Bilim

• Natural Sciences - Doğa Bilimleri

• Physics - Fizik

• Science and Technology for Study and Preservation of Cultural Heritage and Medium - Kültürel Mirasın ve Ortaçağın Araştırılması ve Korunması için Bilim ve Teknoloji

• Computer Systems and Networks Security - Crema Location - Bilgisayar Sistemleri ve Ağları Güvenliği - Crema Konumu

• Animal Husbandry and Welfare - Hayvancılık ve Yardımlaşma

• Animal Production - Hayvan üretimi

Universita Degli Studi di Milano üniversite bölümleri (5 yıllık)

• Dental Medicine - Diş Hekimliği

• International Medical School - Uluslararası Tıp Fakültesi

• Medicine and Surgery - Policlinico Hospital Location - Tıp ve Cerrahi - Poliklinik Hastanesi Konumu

• Medicine and Surgery - San Paolo Hospital Location -  Tıp ve Cerrahi - San Paolo Hastanesi Konumu

• Medicine and Surgery - Sacco Hospital Location - Tıp ve Cerrahi - Sacco Hastanesi Konumu

• Law (5 yıl) - Hukuk (5 yıl)

• Pharmaceutical Chemistry and Technology - Farmasötik Kimya ve Teknoloji

• Pharmacy - Eczacılık

• Veterinary Medicine - Veteriner Hekimliği

Universita Degli Studi di Milano 1st LEVEL MASTER PROGRAMLARI:

• Critical situation in dental and oral hygiene - Diş ve ağız hijyeninde kritik durum

• Cure palliative - Palyatif bakım


Universita Degli Studi di Milano 2st LEVEL MASTER PROGRAMLARI

• Pharmaceutical Medicine - Farmasötik Tıp

• Renal Pathology - Böbrek Patolojisi

• Clinical Pharmacy - Klinik Eczacılık

Universita Degli Studi di Milano Yüksek Lisans Bölümleri 

• Administration and Public Policy - Yönetim ve Kamu Politikası

• Agricultural Sciences - Tarım Bilimleri

• Agro-environmental Sciences - Tarımsal-çevre Bilimleri

• Animal Husbandry Sciences and Technologies - Hayvancılık Bilimleri ve Teknolojileri

• Applied Biology in Nutritional Sciences - Beslenme Bilimlerinde Biyoloji Uygulamaları

• Archaeology - Arkeoloji

• Biodiversity and Evolutionary Biology - Biyoçeşitlilik ve Evrimsel Biyoloji

• Biology Applied to Research in Biomedicine - Biyotıp Araştırmalarında Uygulanan Biyoloji

• Chemistry - Kimya

• Cognitive Sciences and Decisional Processes - Bilişsel Bilimler ve Karar Alma Süreçleri

• Computer Science - Bilgisayar Bilimi

• Crops and Plant Sciences - Bitki ve Bitki Bilimleri

• Cultural heritage conservation science - Kültürel miras koruma bilimi

• Earth Sciences - Yer Bilimleri

• Economics and Finance - Ekonomi ve Finans

• Economics and Political Science - Ekonomi ve Siyaset Bilimi

• Environmental and Food Economics - Çevre ve Gıda Ekonomisi

• European and extraeuropean languages and literatures - Avrupa ve ekstra avrupa dilleri ve edebiyatları

• Exercise Science for Healthy Life - Sağlıklı Yaşam İçin Bilim Egzersizi

• Green Areas and Landscape Design - Yeşil Alanlar ve Peyzaj Tasarımı

• Health Professions of Prevention Sciences - Önleme Bilimlerinin Sağlık Meslekleri

• Health Professions of Rehabilitation Sciences - Rehabilitasyon Bilimleri Sağlık Meslekleri

• Health Professions of Technical Sciences (assistential) - Teknik Bilimler Sağlık Meslekleri (yardımcı)

• Health Professions of Technical Sciences (diagnostic) - Teknik Bilimler Sağlık Meslekleri (teşhis)

• Historical Studies - Tarihsel Çalışmalar

• History and Criticism of Art - Sanat Tarihi ve Eleştirisi

• Human Nutrition and Food Science - İnsan Beslenmesi ve Gıda Bilimi

• Individual and Team Sport Science - Bireysel ve Takım Spor Bilimleri

• Industrial Chemistry - Endüstriyel kimya

• Informatics Security - Bilişim Güvenliği

• International Relations - Uluslararası ilişkiler

• Languages and Cultures for International Communication and Cooperation - Uluslararası İletişim ve İşbirliği için Diller ve Kültürler

• Management of Human Resources and Labour Studies - İnsan Kaynakları Yönetimi ve Emek Araştırmaları Yönetimi

• Management of Innovation and Entrepreneurship - İnovasyon ve Girişimciliğin Yönetimi

• Mathematics - Matematik

• Medical Biotechnology and Molecular Medicine - Tıbbi Biyoteknoloji ve Moleküler Tıp

• Modern Humanities - Modern Beşeri Bilimler

• Molecular biology of the cell - ücrenin moleküler biyolojisi

• Molecular Biotechnology and bioinformatics - Moleküler Biyoteknoloji ve Biyoenformatik

• Music, Theatre and Film - Müzik, Tiyatro ve Film

• Nature Sciences - Doğa Bilimleri

• Nursing and Midwifery Sciences - Hemşirelik ve Ebelik Bilimleri

• Nutritional Sciences - Beslenme Bilimleri

• Pharmaceutical Biotechnology - Farmasötik Biyoteknoloji

• Philology, Literature and History of Antiquity - Filoloji, Edebiyat ve Eskiçağ Tarihi

• Philosophical Sciences - Felsefe Bilimleri

• Physics - Fizik

• Plant, Food and Environmental Biotechnology - Bitki, Gıda ve Çevre Biyoteknolojisi

• Political Science and Government - Siyaset Bilimi ve Hükümeti

• Public and Corporate Communication - Kamu ve Kurumsal İletişim

• Publishing and Communication, Fashion Cultures - Yayıncılık ve İletişim, Moda Kültürleri

• Safety assessment of xenobiotics and biotechnological products - Ksenobiyotik ve biyoteknolojik ürünlerin güvenlilik değerlendirmesi

• Sustainable Development - Sürdürülebilir Kalkınma

• Veterinary Biotechnology Sciences - Veteriner Biyoteknoloji Bilimleri

• Viticulture and Enology Sciences - Bağcılık ve Enoloji Bilimleri

  Bilgi İçin Hemen Arayın