? UNIVERSITÀ Ca’ FOSCARI VENEZIA - Pianeta Italia

UNIVERSITÀ Ca’ FOSCARI VENEZIA

6 Ağustos 1868 yılında "Scuola Superiore di Commercio – Mesleki Ticaret Lisesi" olarak kurulan Ca’ Foscari, işletme ve ekonomide ileri düzey eğitim veren ilk İtalyan kurumdur.

Üniversite kütüphane sistemi, yaklaşık 1 milyon kitap ve 4.400 süreli yayın tutan, geniş bir elektronik kaynak erişimi sağlayan 4 ana kütüphane (Sanat ve Beşeri Bilimler, Ekonomi ve İşletme, Dünya Dilleri ve Kültürleri, Bilim ve Teknoloji) içermektedir.

Ca 'Foscari yetenek geliştirmeye, inovasyona, araştırmacıları desteklemeye ve uluslararası işbirliğine yatırım yapar; bu da global arenada onu daha rekabetçi ve bilgi paylaşımında daha etkili kılar.

• Sanat ve Beşeri Bilimler- Times dünya üniversite sıralamasında ilk 150’de
• Modern Diller- QS dünya sıralamasında ilk 150 okul arasında

UNIVERSITÀ Ca’ FOSCARI VENEZIA Üniversite Bölümleri (3 Yıllık)

• Business Administration and Management - İşletme ve Yönetim

• Digital Management - Dijital Yönetim

• Economics and Business - Ekonomi ve İşletme

• International Trade - Uluslararası Ticaret

• Language, Culture and Society of Asia and Mediterranean Africa - Asya ve Akdeniz Afrika Dil, Kültür ve Toplum

• Languages, Civilisation and the Science of Language - Diller, Uygarlık ve Dil Bilimi

• Linguistic and Cultural Mediation - Dil ve Kültürel Arabuluculuk

• Environmental Sciences - Çevre Bilimleri

• Informatics - Bilişim

• Sustainable Chemistry and Technology - Sürdürülebilir Kimya ve Teknoloji

• Technologies for the Conservation and the Restoration - Koruma ve Restorasyon Teknolojileri

• Conservation of Cultural Heritage and Performing Arts Management - Kültürel Mirasın Korunması ve Sahne Sanatlarının Yönetimi

• History - Tarihçe

• Humanities - Beşeri Bilimler

• Philosophy - Felsefe

• Philosophy, International and Economic Studies - Felsefe, Uluslararası ve Ekonomik Araştırmalar

• Sciences of Society and Social Service - Toplum ve Sosyal Hizmet Bilimleri

• International Trade - Uluslararası Ticaret

• Language, Culture and Society of Asia and Mediterranean Africa - Asya ve Akdeniz Afrika Dil, Kültür ve Toplum

• Philosophy, International and Economic Studies - Felsefe, Uluslararası ve Ekonomik Araştırmalar

• Conservation of Cultural Heritage and Performing Arts Management - Kültürel Mirasın Korunması ve Sahne Sanatlarının Yönetimi

• Technologies for the Conservation and the Restoration - Koruma ve Restorasyon Teknolojileri

Ca’ Foscari Üniversitesi 1st LEVEL MASTER PROGRAMLARI:

• Business Management in India - Hindistan'da İşletme Yönetimi

• Business Management in the GCC - Körfez İşbirliği Konseyi (KİK)'teki İşletme Yönetimi

• Global economics and social affairs - Global ekonomi ve toplumsal meseleler

• Technology & Design Strategy Innovation - Teknoloji ve Tasarım Stratejisi Yeniliği

• Data Science for travel, tourism and culture - Seyahat, turizm ve kültür için Veri Bilimi

• Digital Humanities - Dijital Beşeri Bilimler

• Fashion Design and Technology Management - Moda Tasarımı ve Teknoloji Yönetimi

• Fine Arts in Filmmaking - Film Yapımında Güzel Sanatlar

• Public Engagement and Citizen Science at Science Gallery - Bilim Alanında Toplumsal Katılım ve Yurttaşlık Bilimi


Ca’ Foscari Üniversitesi 2nd LEVEL MASTER PROGRAMLARI:

• International Master in Economics and Finance - Ekonomi ve Finans alanında Uluslararası Master

UNIVERSITÀ Ca’ FOSCARI VENEZIA Yüksek Lisans Bölümleri

• Accounting and Finance - Muhasebe ve Finans

• Business Administration - İş idaresi

• Economics and Finance - Ekonomi ve Finans

• Economics and Management of Arts and Cultural Activities - Ekonomi ve Sanat ve Kültürel Faaliyetlerin Yönetimi

• Global Development and Entrepreneurship – New - Küresel Kalkınma ve Girişimcilik - Yeni

• Governance of Public Organizations - Kamu Kuruluşlarının Yönetişimi

• Intercultural Development of Tourism Systems - Turizm Sistemlerinin Kültürler Arası Gelişimi

• Marketing and Communication - Pazarlama ve İletişim

• Comparative International Relations - Karşılaştırmalı Uluslararası İlişkiler

• Crossing the Mediterranean: towards Investment and Integration (MIM) - Akdeniz'i Geçiş: Yatırım ve Entegrasyona Doğru (MIM)

• Editorial Interpreting and Translation - Yazı işleri müterciltliği ve çevirisi

• European, American and Postcolonial Language and Literature - Avrupa, Amerika ve Sömürge-sonrası Dil ve Edebiyat

• Language and Civilization of Asia and Mediterranean Africa - Asya ve Akdeniz Afrika'sının Dili ve Uygarlığı

• Language Sciences - Dil Bilimleri

• Languages, Economics and Institutions of Asia and North Africa - Asya ve Kuzey Afrika'daki Diller, Ekonomi ve Kurumlar

• Computer Science - Bilgisayar Bilimi

• Conservation Science and Technology for Cultural Heritage – Kültürel Mirasın Korunması Bilim ve Teknolojisi

• Environmental Sciences - Çevre Bilimleri

• Science and Technology of Bio and Nanomaterials - Biyo ve Nanomalzemelerin Bilim ve Teknolojisi

• Sustainable Chemistry and Technologies - Sürdürülebilir Kimya ve Teknolojiler

• Ancient Civilizations: Literature, History and Archaeology - Eski Uygarlıklar: Edebiyat, Tarih ve Arkeoloji

• Cultural Anthropology, Ethnology, Anthropological Linguistics - Kültürel Antropoloji, Etnoloji, Antropolojik Dilbilim

• History and Management of Archival and Bibliographic Heritage - Arşiv ve Bibliyografik Mirasın Tarihçesi ve Yönetimi

• History from the Middle Ages to Present - Ortaçağ'dan Günümüze Tarih

• History of Arts and Conservation of Artistic Heritage - Sanat Tarihi ve Sanatsal Mirasın Korunması

• Italian Philology and Literature - İtalyan Filolojisi ve Edebiyatı

• Philosophical Sciences - Felsefe Bilimleri

• Religious Studies - Dini çalışmalar

• Governance of Public Organizations - Kamu Kuruluşlarının Yönetişimi

• Work, Social Citizenship, Interculturality - İş, Sosyal Vatandaşlık, Kültürlerarasılık

• Comparative International Relations - Karşılaştırmalı Uluslararası İlişkiler

• Crossing the Mediterranean: towards Investment and Integration - Akdeniz'i Geçiş: Yatırım ve Entegrasyona Doğru

• Global Development and Entrepreneurship - Küresel Gelişim ve Girişimcilik

• Intercultural Development of Tourism Systems - Turizm Sistemlerinin Kültürler Arası Gelişimi

• Languages, Economics and Institutions of Asia and North Africa - Asya ve Kuzey Afrika'daki Diller, Ekonomi ve Kurumlar

• Conservation Science and Technology for Cultural Heritage - Kültürel Mirasın Korunması Bilim ve Teknolojisi

• Economics and Management of Arts and Cultural Activities - Ekonomi ve Sanat ve Kültürel Faaliyetlerin Yönetimi

• History of Arts and Conservation of Artistic Heritage - Sanat Tarihi ve Sanatsal Mirasın Korunması

  Bilgi İçin Hemen Arayın